کالرمتر طیف سنج سکونیک Sekonic Spectrometer C-800

QUICK OVERVIEW

سکونیک مدل جدید طیف سنج خود مدل C-800  را به بازار عرضه کرد!