کیت تک شاخه فلاش دیجیتالی ۵۰۰ ژول اینتگرا پلاس اف ام