داروی ظهور کاغذ (BROMOPHEN)

QUICK OVERVIEW

داروی ظهور کاغذ ایلفورد، پودر 5 لیتری غلیظ برای ساخت دارو تا 20 لیتر دارو