داروی ظهور فیلم ایلفورد (ID11)

QUICK OVERVIEW

این دارو به صورت پودر در بسته های 1 لیتری 2.5 لیتری و 5 لیتری عرضه می گردد.