داروی ثبوت فیلم و کاغذ (Rapid Fixer )

QUICK OVERVIEW

داروی فیکس فیلم و کاغذ ایلفورد، مایع  500 سی سی غلیظ برای ساخت دارو تا 5 لیتر داروی فیکس