نور سنج و فلاش متر سکونیک L-478 / L-478DR

QUICK OVERVIEW

  • نورسنجی در حالتهای تقدم سرعت ، تقدم ديافراگم و تقدم EV
  • نورسنجی مستقيم با کلاهک کروی
  • نورسنجی انعکاسی با نصب اسپات متر 5 درجه
  • نمايشگر بزرگ ديجيتالی لمسی رنگی
  • اندازه‌گيری مجموع نور فلاش و نور موجود و آناليز درصد نور فلاش در کل نور تصوير
  • فلاش‌متری با سيم و بدون سيم
  • امکان نصب فرستنده در داخل دستگاه برای فلاش‌متری و راه انداختن فلاش و دوربين تا فاصله 30 متربا امواج راديويي
  • دارای حافظه برای ذخيره 9 اندازه‌گيری در هر حالت نورسنجی برای معدل گيری يا تعيين کنتراست
  • نمايش سرعت و ديافراگم با عدد کامل و گامهای 2/1 يا 3/1
  • سيستم مولتی فلاش يا جمع اندازه‌گيری‌های مکرر فلاش به تعداد بينهايت