فیلم جدید کنتمر ۱۲۰ ایلفورد

فیلم کنتمر یک فیلم قدیمی انگلیسی است که در سال های اخیر توسط خوانواده ایلفورد خریداری شده و با کیفیت ایلفورد تولید می شود.

این فیلم به علت داشتن خصوصیات عالی و قیمت مقرون به صرفه خود مورد علاقه شروع کنندگان عکاسی آنالوگ نیز هست.

به علت ریز دانه بودن و درخشندگی و تونالیته وسیع بسیار مناسب اسکن و چاپ است.

کنتمر در ایزوهای ۱۰۰ و ۴۰۰ در قطع ۱۳۵ و ۱۲۰ تولید می شود.

Related Posts: