فیلم جدید کنتمر 120 ایلفورد

فیلم کنتمر یک فیلم قدیمی انگلیسی است که در سال های اخیر توسط خوانواده ایلفورد خریداری شده و با کیفیت ایلفورد تولید می شود.

این فیلم به علت داشتن خصوصیات عالی و قیمت مقرون به صرفه خود مورد علاقه شروع کنندگان عکاسی آنالوگ نیز هست.

به علت ریز دانه بودن و درخشندگی و تونالیته وسیع بسیار مناسب اسکن و چاپ است.

کنتمر در ایزوهای 100 و 400 در قطع 135 و 120 تولید می شود.

Related Posts:

ششمین دوره ده روز با عکاسان در خانه هنرمندان

ششمین دوره 10 روز با عکاسان در خانه هنرمندان ،...

کیتهای جدید هنسل با لوازم حرفه ای تر

By: Range System, HENSEL Distributor in Iran رنگ سیستم نماینده...