سر سه پایه Tripod head PHD-41Q

QUICK OVERVIEW

سر سه‌پايه ولبون Velbon Tripod head

توضیحات

سر سه‌پايه دوربین Velbon Tripod head PHD-41Q

سر سه‌پایه آلومینیومی دسته‌دار

حرکت در چهار جهت

ارتفاع ۸/۷ سانتی متر

وزن ۰/۴۳ كيلوگرم

مجهز به سه تراز و کفشک