زنبوری هنسل Hensel Grid Kit

QUICK OVERVIEW

صفحه زنبوری هنسل ابزاری ايده آل برای هدايت مستقيم نور بطوريكه اتلاف آن را به حداقل رسانده و حداكثر نور را روی سوژه متمركز میكند

توضیحات

قابل نصب روی كاسه نرمال و بزرگ

ابزاری ايده آل برای هدايت مستقيم نور

در دو اندازه ۱۷/۵ و ۳۰ سانتی متر

ديافراگم ۴۵/۱

فاصله دیافراگم و هد: ۲ متر

هد ۵۰۰ ژول