کاسه نرمال ۷ اینچ هنسل Hensel 7″ Reflector

QUICK OVERVIEW

کاسه نرمال 7 اینچی هنسل برای جلوگیری از پراکندگی نور

توضیحات

كاربرد عمومی و برای نصب لانه زنبوری ۷ اينچی و يا نصب بارندور برای جلوگيری از پراكندگی نور

قطر ۱۷/۵ سانتی متر

ديافراگم ۲۲ در فاصله ۲ متری

هد ۵۰۰ ژول