تراباکس عمیق هنسل Terabox Deep Space

QUICK OVERVIEW

تراباکس عمیق هنسل مانند یک رفلکتور بسیار بزرگ نور خورشید را در استودیو شبیه سازی میکند

توضیحات

قطر ۱۹۳ ساتیمتر و عمق ۱۲۰ سانتیمتر

فرم بدنه سهمی شکل

داشتن نوری دقیق و رنگهایی درخشان

مانند یک رفلکتور بسیار بزرگ نور خورشید را در استودیو شبیه سازی میکند