سکونیک SEKONIC Exposure Profile Target II

توضیحات

سکونیک SEKONIC Exposure Profile Target II

یک طرف پله‌های خاکستری، طرف دیگر خاکستری ۱۸%، برای سیستم پروفایل L-758 و اندازه‌گیری دقیق نور انعکاسی و تنظیم White Balance، اندازه ۱۶ x 31 سانتی‌متر