داروی ظهور فیلم ایلفورد (ID11)

QUICK OVERVIEW

این دارو به صورت پودر در بسته های 1 لیتری 2.5 لیتری و 5 لیتری عرضه می گردد.

 

 

توضیحات

ILFORD ID-11 Film Developer

روش ساخت و استفاده داروی  ظهور فیلم ایلفورد ID-11

روش ساخت داروی ۱ لیتری  ID-11 به شرح زیر است:

بسته بندی این دارو شامل دو بسته پودر قسمت A و B  است. برای ساخت دارو ابتدا قسمت A را در ۹۰۰ سی سی آب ۵۰ درجه مخلوط می کنیم و بهم می زنیم تا کاملا حل شود سپس قسمت B  را نیز به آن اضافه می کنیم و مجددا بهم می زنیم تا کاملا حل شود و محلول شفافی داشته باشیم ، در پایان به آن آب اضافه می کنیم تا حجم نهایی  یک لیتر شود. هم اکنون یک لیتر داروی غلیظ خواهید داشت.

می توانید دارو را به صورت غلیظ یک لیتری استفاده کنید.

می توانید دارو را به صورت ۱+۱ یعنی یک لیتر داروی غلیظ با یک لیتر آب  (۲ لیتر دارو) استفاده کنید.

می توانید دارو را به صورت ۳+۱ یعنی یک لیتر داروی غلیظ با ۳ لیتر آب  (۴ لیتر دارو) استفاده کنید.

درجه حرارت استاندارد برای ظهور فیلم ۲۰ درجه سانتیگراد است جدول زیر زمان ظهور فیلم های ایلفورد به دقیقه را در دمای ۲۰ درجه نشان می دهد.

اگر می خواهید در درجه حرارت دیگری فیلمتان را ظهور کنید باید زمان لازم را براساس آن محاسبه کنید

 

Agitation  یا روش تکان دادن تانک ظهور فیلم

لازم به یاد آوری است که Agitation  یا روش تکان دادن تانک ظهور بسیار مهم است و در زمان ظهور و نتیجه آن بسیار تاثیر گذار است. تکانهای پست سر هم و تند باعث ظهور ناقص و سریع می شود که فیلم را بسیار کنتراست می کند و فرصت ظهور جزئیات را به فیلم نمی دهد.

زمانهای قید شده در زیر بر اساس روش Agitation پیشنهادی ایلفورد است ، این روش بصورت زیر است:

در ابتدای هر دقیقه چهار بار آنهم در ده ثانیه اول تانک ظهور را برمی گردانیم و یک ضربه برای جدا شده احتمالی حبابهای هوا از فیلم به آن می زنیم.

پنجاه ثانیه بعد استراحت است تا دارو زمان داشته باشد روی فیلم اثر کند.

این روش برای تمام دقایق تکرار می شود

 

جدول ظهور فیلم های ایلفورد با داروی  ID-11 ایلفورد در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

ASA 3200 ASA 1600 ASA 800 ASA 400 ASA 200 ASA 100 ASA 50 ASA 25
۱۰               ۱۴               – ۶                 ۸                 ۱۴ stock 1+1  ۱+۳ ID-11 PAN 100
۱۴               –                  – ۱۰٫۵           ۱۷               – ۷٫۵             ۱۳               ۲۰ ۷                 ۱۲               ۱۸ stock 1+1  ۱+۳ ID-11 PAN 400
۶٫۵             ۸٫۵          ۱۵ ۶٫۵             ۸٫۵             ۱۴ stock 1+1  ۱+۳ ID-11 PANF plus 50
۸                ۱۲               – ۶                ۸                ۱۸ ۵                ۷                ۱۵ stock 1+1  ۱+۳ ID-11 FP4 plus 125
۱۴               –                  – ۱۰٫۵          ۱۶٫۵           – ۷٫۵             ۱۳              ۲۰ stock 1+1  ۱+۳ ID-11 HP5 plus 400
۱۰٫۵          ۱۳               – ۸٫۵            ۱۱             ۲۰ ۷                ۱۰              ۱۵ stock 1+1  ۱+۳ ID-11 DELTA 100
۱۲٫۵           –                  – ۹                 ۱۲٫۵           – ۷                ۱۰٫۵          ۱۸ ۶                ۹                 – stock 1+1  ۱+۳ ID-11 DELTA 400
۱۰٫۵           –                  – stock 1+1  ۱+۳ ID-11 DELTA 3200
۱۸               –                  – ۱۴               –                  – ۱۰              ۱۷               – stock 1+1  ۱+۳ ID-11 SFX 200

 

جدول تبدیل زمان ظهور در درجه حرارت های مختلف

برای استفاده از جدول ابتدا زمان ظهور را در حرارت ۲۰ درجه از جدول پشت صفحه به دست آورده و سپس در جدول مقابل محل آنرا در ستون ۲۰ درجه پیدا کرده و در همان ردیف معادل زمانهای ظهور در درجات مختلف مشخص می گردد. مثلا اگر زمان ظهوری در ۲۰ درجه ۸ دقیقه باشد در ۱۸ درجه ۹٫۷۵ و در ۲۴ درجه ۵٫۵ دقیقه خواهد بود.

تذکر: زمان های ظهور کمتر از ۵ دقیقه به جهت محدودیت های فنی ظهور پیشنهاد نمی گردد.

۲۵°C ۲۴°C ۲۲°C ۲۱°C ۲۰°C ۱۹°C ۱۸°C ۱۷°C
. ۲٫۲۵ ۳٫۲۵ ۳٫۷۵ ۴ ۴٫۵ ۵ ۵٫۵
. ۳ ۳٫۷۵ ۴٫۷۵ ۴٫۵ ۵ ۵٫۵ ۶٫۲۵
. ۳٫۵ ۴ ۴٫۵ ۵ ۵٫۵ ۶ ۶٫۷۵
. ۳٫۷۵ ۴٫۵ ۵ ۵٫۵ ۶ ۶٫۵ ۷٫۲۵
۳٫۷۵ ۴ ۵ ۵٫۵ ۶ ۶٫۵ ۷٫۲۵ ۸
۴ ۴٫۵ ۵٫۲۵ ۶ ۶٫۵ ۷٫۲۵ ۸ ۸٫۷۵
۴٫۵ ۵ ۵٫۷۵ ۶٫۵ ۷ ۷٫۷۵ ۸٫۷۵ ۹٫۲۵
۴٫۷۵ ۵٫۲۵ ۶ ۶٫۷۵ ۷٫۵ ۸٫۲۵ ۹٫۲۵ ۱۰
۵ ۵٫۵ ۶٫۵ ۷٫۲۵ ۸ ۸٫۷۵ ۹٫۷۵ ۱۰٫۷۵
۵٫۵ ۶ ۷ ۷٫۷۵ ۸٫۵ ۹٫۵ ۱۰٫۵ ۱۱٫۲۵
۵٫۷۵ ۶٫۲۵ ۷٫۲۵ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱٫۲۵ ۱۲
۶ ۶٫۵ ۷٫۷۵ ۸٫۵ ۹٫۵ ۱۰٫۵ ۱۱٫۷۵ ۱۲٫۷۵
۶٫۲۵ ۷ ۸٫۵ ۹ ۱۰ ۱۱٫۲۵ ۱۲٫۲۵ ۱۳٫۵
۶٫۵ ۷٫۲۵ ۸٫۵ ۹٫۵ ۱۰٫۵ ۱۱٫۷۵ ۱۳ ۱۴
۶٫۷۵ ۷٫۵ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲٫۲۵ ۱۳٫۷۵ ۱۴٫۵
۷٫۲۵ ۸ ۹٫۲۵ ۱۰٫۵ ۱۱٫۵ ۱۲٫۷۵ ۱۴٫۲۵ ۱۵٫۵
۷٫۵ ۸٫۲۵ ۹٫۷۵ ۱٫۷۵ ۱۲ ۱۳٫۲۵ ۱۴٫۷۵ ۱۶
۸ ۸٫۷۵ ۱۰ ۱۱٫۲۵ ۱۲٫۵ ۱۳٫۷۵ ۱۵٫۲۵ ۱۷
۸٫۲۵ ۹ ۱۰٫۵ ۱۱٫۷۵ ۱۳ ۱۴٫۵ ۱۶ ۱۷٫۵
۸٫۵ ۹٫۲۵ ۱۱ ۱۲ ۱۳٫۵ ۱۵ ۱۶٫۷۵ ۱۸٫۲۵
۹ ۹٫۷۵ ۱۱٫۲۵ ۱۲٫۵ ۱۴ ۱۵٫۵ ۱۷٫۲۵ ۱۹٫۵
۹ ۱۰ ۱۱٫۷۵ ۱۳ ۱۴٫۵ ۱۶ ۱۷٫۷۵ ۲۰
۹٫۵ ۱۰٫۵ ۱۲٫۲۵ ۱۳٫۵ ۱۵ ۱۶٫۷۵ ۱۸٫۵ ۲۰٫۵
۹٫۷۵ ۱۰٫۷۵ ۱۲٫۷۵ ۱۴ ۱۵٫۵ ۱۷٫۲۵ ۱۹٫۲۵ ۲۱
۱۰ ۱۱ ۱۳ ۱۴٫۵ ۱۶ ۱۷٫۷۵ ۱۹٫۷۵ ۲۲
۱۰٫۲۵ ۱۱٫۵ ۱۳٫۵ ۱۴٫۷۵ ۱۶٫۵ ۱۸٫۵ ۲۰٫۵ ۲۲٫۵
۱۰٫۵ ۱۱٫۷۵ ۱۳٫۷۵ ۱۵٫۲۵ ۱۷ ۱۹ ۲۱ ۲۳
۱۰٫۷۵ ۱۲ ۱۴٫۲۵ ۱۵٫۷۵ ۱۷٫۵ ۱۹٫۵ ۲۱٫۷۵ ۲۴
۱۱٫۲۵ ۱۲٫۵ ۱۴٫۵ ۱۶٫۲۵ ۱۸ ۲۰ ۲۲٫۲۵ ۲۴٫۵
۱۱٫۵ ۱۲٫۷۵ ۱۵ ۱۶٫۷۵ ۱۸٫۵ ۲۰٫۵ ۲۲٫۷۵ ۲۵٫۵
۱۲ ۱۳٫۲۵ ۱۵٫۵ ۱۷٫۲۵ ۱۹ ۲۱ ۲۳٫۵ ۲۶
۱۲٫۲۵ ۱۳٫۵ ۱۶ ۱۷٫۵ ۱۹٫۵ ۲۱٫۷۵ ۲۴٫۲۵ ۲۶٫۷۵
۱۲٫۵ ۱۳٫۷۵ ۱۶٫۲۵ ۱۸ ۲۰ ۲۲٫۲۵ ۲۴٫۷۵ ۲۷٫۲۵

فیکس:

بین ۳ تا ۵ دقیقه و برای فیلم های HP5  و  DELTA تا ۸ دقیقه پیشنهاد می گردد.

شستشو:

زمان لازم برای تمام فیلم ها ۱۰ دقیقه در آب جاری می باشد.

ظرفیت استفاده دارو:

داروی غلیظ ID-11 را با شرایط زیر می توان برای ظهور این تعداد فیلم استفاده نمود:

– تا ۱۰ حلقه فیلم ۳۶-۱۳۵

-تا ۱۰ حلقه فیلم ۱۲۰

-تا ۴۰ عدد فیلم تخت ۱۰٫۲ در ۱۲٫۷

برای این کار زمان ظهور باید به ترتیب زیر اضافه گردد:

حلقه دوم ۱۰ درصد، حلقه سوم ۲۰ درصد، حلقه چهارم ۳۰ درصد، حلقه پنجم ۴۰ درصد تا حلقه دهم ۹۰ درصد.