فیلم ایلفورد ILFORD PanF 50 Plus

QUICK OVERVIEW

حساسیت 50 آسا
بسیار ریزدانه
شفافیت و وضوح چشمگیر

توضیحات

فیلم ایلفورد ILFORD PanF 50 Plus

فیلم ایلفورد ILFORD PanF 50 Plus کندترین فیلم ایلفورد است ولی هنگامی که کیفیت تصویر، وضوح جزئیات و نداشتن گرین مهمتر از سرعت فیلم باشند، پن اف پلاس رقیب ندارد. از کاربردهای این فیلم می توان به معماری، طبیعت بیجان، پرتره و پزشکی اشاره کرد. در صورتی که این فیلم با دقت نوردهی و ظهور شود، چاپهای بسیار بزرگ از نگاتیو آن دارای تنالیته و وضوح بسیار چشمگیری خواهند بود. برای کاربردهای علمی، فنی و کپی برداری می توان پن اف پلاس ۵۰ به گونه ای ظهور کردکه کنتراست بیشتری بدست آید.