جدول ظهور فیلمهای ایلفورد با داروی ID-11

یکشنبه 21 فروردین 1390 - 12:38:36

جدول ظهور فیلمهای ایلفورد با داروی  ID-11