نام کالا :  

انواع کیف های تنبا > کیف های کوله ی تک بندکیف های کوله ی تک بند

کد : 637-193
Vector Sling
کوله تک بند مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - دوربین همراه لنز telephoto
300mm- فلاش - لوازم جانبی - کاور مخصوص باران
قیمت:180/000 تومان

کد : 637-194
Vector Sling
کوله تک بند مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - دوربین همراه لنز telephoto 300mm- فلاش - لوازم جانبی - کاور مخصوص باران
قیمت:180/000 تومان

کد : 632-631
Shoot out - Sling Bag
کوله پشتی تک بند مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - دوربین همراه لنز telephoto 300mm- فلاش -محل مخصوص برای 3 پایه - لوازم جانبی
قیمت:250/000 تومان

کد : 632-632
Shoot out - Sling Bag
کوله پشتی تک بند مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - دوربین همراه لنز telephoto 300mm- فلاش -محل مخصوص برای 3 پایه - لوازم جانبی
قیمت:250/000 تومان

کد : 632-633
Shoot out - Sling Bag
کوله پشتی تک بند مخصوص 1 تا 2 دوربین DSLR با 3 تا 4 لنز - دوربین همراه لنز telephoto 300mm- فلاش -محل مخصوص برای 3 پایه - لوازم جانبی
قیمت:250/000 تومان