استفاده از بیوتی دیش در پرتره

در عکاسی پرتره با یک نور، فرم دهنده هایى که براى این کار استفاده مى شود باید بتواند کنتراستى لازم را براى نشان دادن عمق عکس و سایه روشن ها ایجاد کند تا با یک ابزار بتوان عکسى زیبا داشت.
یک رفلکتور بیوتى دیش با قطر ۵۵ سانت با پرتاب نور غیر مستقیم و قدرت تفکیک سوژه از زمینه پشت ابزار مناسبى براى این کار است.
براى نور سایه پر کن نیز مى توان از انواع رفلکتورها استفاده کرد.
عکس فوق با یک نور هنسل و بیوتى دیش ۵۵سانتى هنسل توسط Greg Gorman عکاس پرتره امریکایى از التون جان گرفته شده است.
زمان شاتر ۴/۱ ثانیه، جهت ثبت نور تمام جزییات صحنه و صندلى هاى پشت سوژه استفاده شده است.
جهت پر کردن سایه هاى پایین صورت از یک رفلکتور تخت در پایین سوژه استفاده شده است. برای دقت در نور صورت و زمینه پشت و رفلکتور بهتر است از فلاشمتر استفاده شود.
در دیاگرام زیر می توانید چیدن نورها را مشاهده نمایید.
Camera: Canon EOS 1DS
Lens: Canon 70-200mm IS 2.8
Exposure: shot at f5.6, t1/4s
Lighting: Hensel flash + Hensel 22″ ACW

Related Posts: