کنتراست ترکیبی در کاغذهای مولتی گرید

کلا با ترکیب فیلتر های زرد وماژنتا می توان ترکیب کنتراست دلخواهی را در چاپ با کاغذ های مولتی گرید بدست آورد.
درچاپ نمونه ای که در تصویر نشان داده شده است مرکز تصویر بسیار روشن است , ولی با این روش میتوان آن را باکنتراست کمتری چاپ کرد.
بطوریکه ابتدا مانند تصویر سمت چپ کل تصویررابا فیلتر شماره3 مولتی گرید چاپ شده وسپس مانند تصویر سمت راست مرکز تصویر بافیلتر شماره صفر نور داده می شود که چاپ نهائی در مجموع ترکیب آنها را داشته و کنتراست دلخواهی را برای شما ایجاد خواهد کرد.

Related Posts: