راهنمای پانل فلاشهای هنسل

نكات مهم در مورد كار با فلاش :

1 – ابتدا به طرزكار كليدهاي دستگاه در پشت صفحه توج هكرده و آنها را ياد بگيريد.

2 –براي روشن و خاموش كردن از كليد POWER استفاده كنيد و بهتر است سيم برق دستگاه را قطع و وصل نكنيد.

3 – جهت چرخاندن هد به طرف بالا و پايين حتماً اهرم هد را شُل كرده و از دسته هد براي حركت دادن آن استفاده كنيد و مجدداً اهرم را سفت كنيد.

4 – هنگام گذاشتن و يا تعويض كاسه و يا ساف تباكس ، از بدنه سافت باكس براي برداشتن و گذاشتن آن استفاده نكنيد بلكه روكش جلوي آن را كنار زده ، با يك دست از داخل ساف تباكس قسمت فلزي آن را بگيريد و با دست ديگر اهرم نگه دارنده را آزاد كنيد و مراقب حباب شيشه اي محافظ لامپهاي فلاش باشيد . در غيراينصورت به علت نرمي بدنه ساف تباكس ، احتمال دارد وزن قسمت فلزي آن برروي حباب شيش هاي محافظ لامپ افتاده و به آن صدمه بزند.

5 – لامپ مدل دستگاه مانند ساير لامپهاي رشته اي داراي طول عمر مشخصي است. در صورت نياز به تعويض لامپ و يا برداشتن حباب شيش هاي محافظ فلاش، از دستمال استفاده كرده و آنها را لمس نكنيد.

6 – بهتر است سيم برق دستگاه به پريز داراي اتصال زمين EARTH وصل می شود.

Related Posts: